گفت و گوی پنجمــ

دخترم 

پست ترین ِ انسان ها کسانی هستند 

که بار‌ِ گناهانشان را با ایجاد ِ عذاب  وجدان در دیگران کم میکنند 


انسان ِ پَستی نباش...


امضا :مادری که پیوسته لمس ِ دستان ِ تورا خواهان است

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان