گفتگوی ِ نهمـ

دخترم (به) طیب خاطر است

عطراست که میپیچید توی ِ وجودآدم

آرامش است


دخترم تو شکوفه ی (به)منی


امضا :مادری که دلیل ِ زندگی ش دستان ِ کوچکِ توست

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان