گفت و گوی ِ سیزدهمـ

دخترکم حرف های زیادی هست که باید برایت بگویم


اما امروز چیز مهم تری راباید بدانی

و آن این است

که یک روح ِ عریان بیشتر از یک جسم عریان خطر دست درازی دارد

برای هیچکس هیچکس روحت را عریان نکن دخترم


آرزومند ِ لمس ِ دستهای ِ کوچکت :مامان

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان