گفت احوالت چطور است؟گفتمش عالیست مثل ِِ حال ِِ گل حال ِِ گل در چنگ ِِ چنگیز مغول

گلوم درد میکرد نه واسه چرکی شدن واسه این که هی جلوی خودم وایستادم که گریه م نگیره 


به خودم داشتم میگفتم :تو اشتباهی نکردی... رفتار احمقانه ی بقیه با تو به معنی نقص تو نیست 

ولی خب آدم خودش که نمیتونه خودشو گول بزنه... 

خودم بهم گفت همه ی اینا درست ولی تاکی قراره تو تاوان اشتباه ِِ دیگری باشی تاکی تحمل کنی چون دیگری اشتباه کرده؟

بقول اون آقا سیاسیه : از پاسخ ماندم

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان