باگ خلقت...

در فکتوری سیتینگ من یک اشکالی هست جایی که باید سکوت کنم صحبت میکنم وجایی که باید صحبت کنم لال میشم

BUT WHY?

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان