شیر بها یا شانه بها مساله این است:-|

آن وی عامل کچلی و کم مویی دست ِ کم پنج نفر است
ماهی یکبار شانه هایش میشکند
آن وی عامل ورشکستگی پدر خانواده است:-|||طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان